Satsingsområder / Vurdering for læring

Vurdering for læring

Publisert 03.01.2012 15:13,
Sist oppdatert 03.10.2016 11:16

Vurdering for læring – økt læringsutbytte for eleven ved bruk av delingskultur, elevmedvirkning og god kommunikasjon

Vurdering er et virkemiddel for å nå og måle individuelle resultater mot kompetansemålene i læreplanen. Det skal være stor forutsigbarhet i vurderingen, derfor må elevene forstå hva det legges vekt på og hvorfor.

Sluttvurdering er informasjon om kompetansen ved avslutningen av faget og dette gjør elevens involvering og refleksjon rundt læringsarbeidet og forståelse av målene for opplæringen spesielt viktig.

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen hvor eleven har rett og plikt til deltagelse i planlegging, gjennomføring og vurdering av faglig utvikling sammen med sin lærer. Egenvurdering øker læringsutbyttet og gjør eleven mer motivert. 

Veiledning på elektrofg

Våre mål:
Lærerne skal forbedre elevenes faglige utvikling, ved å bruke vurdering som virkemiddel og bidra til bedre samarbeid mellom lærere og elever, og mellom lærere. Forbedringen skal oppnås ved å definere satsningsområder og arbeide med elevmedvirkning, praksisfelleskap og delingskultur, faste rammer og krav til dokumentasjon. Vi skal fortsette med å beskrive kjennetegn på måloppnåelse på en måte som elevene forstår. I tillegg er det viktig for oss å gi gode tilbakemeldinger og rettledninger, som er nyttige for elevenes læringsarbeid.

Dette gjør vi for å nå målene:

  • Lærere ved Hamar katedralskole forklarer kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse, og gir klare framover- og tilbakemeldinger.
  • Lærere justerer og utvikler egen praksis, for å gjøre undervisningen bedre og sørge for mer læring.
  • Elever ved Hamar katedralskole deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen opplæring. Slik kan de vite hvordan de kan sette seg realistiske mål og nå dem.
  • Alle lærere har oversikt og kjennskap til digitale verktøy som kan øke læringsutbytte til elevene, både i sine fag og på tvers av fagene.
  • Lærere og elever anvender IKT på en hensiktsmessig måte, som bidrar til økt læringsutbytte.
  • Hamar katedralskole har kultur for erfaringsdeling av pedagogisk praksis.

Prosjektansvarlige: Kjersti Levernes Lund og Gunvår Flengsrud.