Satsingsområder / Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring

Publisert 24.11.2016 08:44,
Sist oppdatert 24.11.2016 21:19

De ansatte ved Hamar katedralskole er opptatt av enkeltelever, og vi vil legge best mulig til rette for alle elevers mestring og utvikling. Skolen har startet et prosjekt for å sikre elevene tilpasset opplæring.

Elev som tegner med tusj

Hvorfor vil vi tilpasse opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger?
All opplæring «skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev« jfr Opplæringsloven §1-3. Alle elever har rett til en opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger, og tilpasningen skal foregå i all undervisning ved skolen.

Slik gjør vi det
• Hele ledergruppa er ansvarlig for at elevene får tilpasset opplæring, og alle lærere på skolen skal tilpasse opplæringen i klasserommet.
• Skolen har enkelte ansatte med ansvar for prosjektet: Kjersti L Lund og Gry Sønsthagen. 
• Før prosjektets oppstart gjennomgikk lærerne ulike kurs for å sikre at alle har samme forståelse av hva tilpasset opplæring betyr.
• Fagmiljøene på skolen ar ele tiden oppmerksomheten rettet mot hvilke undervisningsproblemer som er knyttet til det enkelte fag.
• Skolen arrangerte en planleggingsdag med en kort presentasjon av lovgrunnlag og skolens forventninger til ansatte vedrørende tilpasninger av opplæringen, og hvordan det organiseres på katta. PPT vil i tillegg ha et foredrag for de ansatte. 

Ledelsen
• Det skal settes av tid til tilpasset opplæring i oppstart av hvert avdelingsmøte.
• Ledelsen skal se om det er behov for ytterligere faglig påfyll, i dialog med lærerne.
• Ledergruppen har tilpasset opplæring på dagsorden i ledermøter og prioriterer arbeidet i årsplanen. 

Spesialpedagogiske koordinatorer og rådgivere
• De skal drøfte tilpasset opplæring med lærerne på skolen
• Koordinatorene og rådgiverne sørger for at lærerne får hjelp med å utvikle undervisningen i tråd med skolens satsning på tilpasset opplæring

Lærere
• De skal planlegge og gjennomføre tilpasset opplæring.
• Kollegaer på skolen deler erfaringene sine med hverandre.
• Den pedagogiske praksisen skal hele tiden evalueres, slik at elevene får best mulig læringsutbytte. Evalueringen skal føre til at det skjer nødvendige endringer i organisering og metoder, bruk av læremidler og hvordan progresjonen er i læringsarbeidet. 

Miljøveiledere
• De skal støtte elevene, slik at de når målene sine om større faglig kompetanse. 
• Miljøveilerdne skal bidra til at skolen får et godt læringsmiljø, hvor hver enkelt elev opplever mestring, trivsel og trygghet.

Sentrale områder
Lærerens undervisning og elevenes læringsutbytte er viktige faktorer i arbeidet med elevers tilpassede opplæring. Vi ønsker at undervisningspersonalet stiller spørsmål som:

– Hvordan tilpasser vi opplæringen for elever med ulike kjønn, minoriteter og ulikhet i læreforutsetninger?
– Hvordan er forholdet mellom enkelteleven og felleskapet i tilpasset opplæring, og hvilke konsekvenser har dette for variasjon i innhold og arbeidsmåter i undervisningen?
– Hvilken betydning har læreren for elevens opplevelse av og deltakelse i opplæringen?
– Hvilken sammenheng er det mellom ulike elevgruppers faktiske læringsutbytte og den tilpassede pedagogiske praksis som er gjennomført?
– Hvordan kan elevenes læringsutbytte kartlegges på en enkel måte og drøftes med tanke på undervisningen som er gitt?
– Hvordan kan vi best undervise elever som står i fare for å ikke gjennomføre opplæringen?

Målene for vårt prosjekt om tilpasset opplæring
Vi vil at vår innsats skal føre til:
– at flere gjennomfører det studiet de har begynt på
– at elevene får økt mestringsfølelse
– at det elevene får opplæring i oppleves som nyttig
– at elevenes fravær blir redusert