Satsingsområder / Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring

Publisert 24.11.2016 08:44,
Sist oppdatert 29.05.2017 10:17

De ansatte ved Hamar katedralskole er opptatt av den enkelte elev og ønsker å legge best mulig til rette for alle elevers mestring og utvikling.

Elev som tegner med tusj

Hvorfor vil vi tilpasse opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger?
All opplæring «skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev» jf. Opplæringsloven §1-3. Alle elever har rett til opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger, tilpasningen skal foregå i all undervisning ved skolen.
 
Slik gjør vi det
• Ledelsen og pedagogisk personale er ansvarlig for at elevene får tilpasset opplæring.
• Fagmiljøene på skolen har hele tiden oppmerksomheten rettet mot hvilke utfordringer som er knyttet til det enkelte fag.
• Det jobbes både avdelingsvis og tverrfaglig med refleksjon og erfaringsdeling vedrørende tilpasset opplæring.
 

Ledelsen
• Det skal settes av tid til tilpasset opplæring i oppstart av hvert avdelingsmøte.
• Ledelsen kartlegger i dialog med lærerne behov for ytterligere faglig påfyll.
• Ledergruppen har tilpasset opplæring på dagsorden i ledermøter og prioriterer arbeidet i årsplanen. 
 
Spesialpedagogiske koordinatorer og rådgivere
• Koordinatorene og rådgiverne drøfter kontinuerlig tilpasset opplæring med lærerne på skolen og bidrar til at lærerne får hjelp til å utvikle undervisningen i tråd med skolens satsning på tilpasset opplæring.
 
Lærere
• Lærerne planlegger og gjennomfører tilpasset opplæring.
• Kollegaer på skolen deler erfaringene sine med hverandre.
• Den pedagogiske praksisen skal hele tiden evalueres, slik at elevene får best mulig læringsutbytte. Evalueringen skal føre til at det skjer nødvendige endringer i organisering og metoder, bruk av læremidler og hvordan progresjonen er i læringsarbeidet. 
 
Miljøveiledere
• De støtter elevenes psykososiale behov i opplæringen, slik at de kan nå de faglige målene og fullføre opplæringen. 
• Miljøveilederne skal bidra til at skolen får et godt læringsmiljø, hvor hver enkelt elev opplever mestring, trivsel og trygghet.
 
Målene for tilpasset opplæring
Vi vil at vår innsats skal føre til at:
– flere gjennomfører det studiet de har begynt på
– elevene får økt mestringsfølelse
– det elevene får opplæring i oppleves som nyttig
– elevenes fravær reduseres