Satsingsområder / Prosjekt elev til lærling

Prosjekt elev til lærling

Publisert 22.11.2016 09:42,
Sist oppdatert 22.11.2016 10:52

De fleste yrkesfagene er organisert som en fireårig utdanning, hvor de to første åra er som elev på skolebenken og de to siste er som lærling i en bedrift. Studiene og læretida rundes av med en fagprøve og et fagbrev. Dette fagbrevet er vanligvis inngangsbilletten til arbeidslivet. 

Noen sliter med å skaffe seg en læreplass etter de to første årene. Disse elevene får tilbud om et læreplasskurs, og deretter det vi kaller VG3 i skole. Skolen tar på seg opplæring av disse elevene, med mål om at de før eller senere skal komme seg ut i en lærebedrift eller på annen måte kvalifisere seg til å ta et fagbrev.

Blide gutter på bilverksted

Læreplasskurs
Læreplasskurs med et påfølgende Vg3 i skole er ikke en ideell løsning, og vi ønsker at flest mulig skal skaffe seg læreplass raskest mulig. For å bidra til at elevene tidlig kommer i kontakt med lærebedrifter, gir vi muligheten til å ha praksis i bedrifter i første (Vg1) og andre klasse (Vg2) på videregående skole. Vi kaller det YFF (yrkesfaglig fordypning), og det innebærer et nøye organisert samarbeid med bedrifter i regionen.

Skolens mål
Vi er opptatt av at elevene får seg en lærekontrakt med en bedrift så fort som mulig, helst før eleven avslutter andre skoleår (Vg2). Lærerne som jobber i YFF er hele tiden på jakt etter mer kunnskap om hvordan overgangen mellom skole og arbeidsliv bør være. Denne kunnskapen ønsker skolen å dele med alle som arbeider for at flest mulig elever skal få læreplass og senere komme seg ut i jobb.  

Elevene lærer å søke på læreplass
Det er mye skolen kan gjøre for å bidra til at elevene får læreplass. Vi forbereder elevene på at de skal søke etter læreplasser allerede etter kort tid på skolebenken. Elevene øver på hvordan de søker jobber og læreplasser, hvordan de oppfører seg i arbeidslivet og får kunnskap om hvilke krav som stilles til dem for at de skal være velkomne på en arbeidsplass. Skolen jobber med å lage en oppdatert liste over hvilke elever som ønsker ulike typer lærelasser, slik at et effektivt arbeid for å skaffe læreplass begynner så tidlig som mulig.

Lærere med høy kompetanse
Lærerne får opplæring for å gjøre overgangen mellom skole og arbeidsliv så smidig som mulig. De får også greie på hvilke støtteordninger som finnes (OLA, OLK, NAV-veiledning etc.). Det settes av tid, slik at lærerne kan dele egne erfaringer med hverandre. 

Samarbeid mellom elever, lærere og folk i arbeidslivet
Skolen arrangerer samlinger, hvor elever, folk fra arbeidslivet og lærere kan treffe hverandre og bli kjent. I tillegg oppfordres lærere til å være mye ute i bedriftene og å være vertskap for representanter fra bedrifter som ønsker å besøke på skolen. 

Det skal etableres et samarbeidsforum som skal ta initiativ til fellesaktiviteter og skoleringstiltak, slik at alle partene får mer kunnskap og erfaring om veien fra skolebenken til arbeidslivet for elever som har valgt yrkesfaglig utdanning på Hamar katedralskole.

Skolen har egen koordinator
Hamar katedralskole har ansatt en person som skal jobbe spesielt med samarbeidet mellom skole og lærebedrifter. Koordinatoren skal sette i gang med ulike fellesaktiviteter, utarbeide informasjonsmateriell for elever i bedrift, samt lage felles standard for kontakt, oppfølging og evaluering. Vedkommende skal også koordinere aktiviteter i YFF-forum.

Bedriftenes opplevelse av skolen
Hamar katedralskole er opptatt av at lærebedrifter skal oppleve skolen som en seriøs samarbeidspartner, og at de har et godt inntrykk av hvem vi er og hva vi representerer.

Vi følger opp elevenes samarbeid med bedrifter
Elevene skal følges tett opp, slik at vi hele tiden vet hvordan deres samarbeid med bedrifter utvikler seg. Allerede på høsten i Vg2 skal skolen vite hvor langt søkeprosessen deres har kommet, og hjelpe til, dersom kvaliteten på søkeprosessen ikke er god nook.

Tidsplan
Det settes av tid i skolens årsplan, slik at lærerne i YFF får nødvendig tid  til samarbeid. Hver høst skal lærere ta et kurs som kalles Innføring i fagopplæring. Hver vår skal det settes av tid til å lage et register over hvor langt elevene har kommet i søkeprosessen.  

Konklusjon
Det å søke seg læreplass skal være en integrert del av fagene på skolen i Vg2 for elever på yrkesfaglige studier på Hamar katedralskole.