Satsingsområder / FYR

Fokus på Yrkesretting og Relevans

Publisert 25.11.2016 00:13,
Sist oppdatert 25.11.2016 00:15

De som underviser på Hamar katedralskole i yrkesfag er opptatt av at elevene skal oppleve tematisk sammenheng mellom fagene på skolen. I praksis kan det  for eksempel bety at en som studerer til å bli bilmekaniker får undervisning i engelsk med utgangspunkt i bilfaget, og at engelsklæreren derfor står sammen med elevene på verkstedsgulvet eller deltar på klassens studietur til Volvo i Sverige. Det finnes også andre gode metoder som knytter fagene sammen.

En gutt ekspederer en kunde på et gatekjøkken

Vår målsetting
Vi ønsker at det skal foregå FYR aktiviteter i alle klasserom, hver dag. Elevene skal oppleve at de forstår hensikten med det de lærer og at det er meningsfullt å møte opp på skolen. 

Slik gjør vi det
Ledergruppa på skolen leder FYR-arbeidet, og har en egen FYR-ansvarlig: Kjersti L. Lund.

FYR-koordinatorer på skolen
Vi har en rekke FYR-koordinatorer i de enkelte fagområdene, som skal sørge for at elevene med yrkesfag blir ivaretatt:
• Tatjana Berg (språk)
• Harald Breilid (matematikk)
• Bjørn Lysberg (naturfag)
Disse koordinatorene skal utvikle og dele skreddersydde undervisningsopplegg i egne fagområder, med vekt på grunnleggende ferdigheter (muntlig kommunikasjon, lesing, skriving, regning, datakunnskaper) og yrkesfaglig relevans. De deler erfaringene sine i ulike møter med andre lærere, og gjennom bruk av våre digitale kommunikasjonskanaler. Støtte og motivasjon av kolleger er en viktig oppgave for koordinatorer, i tillegg til å hele tiden vurdere kvaliteten i undervisningen som blir gitt. Ved skoleårets slutt blir FYR-samarbeidet mellom lærerne evaluert. 

Hospiteringsordning
Det gis støtte til å hospitere i bedrifter, for å holde seg yrkesfaglig oppdatert. Alle faglærere kan hospitere, og FYR-koordinatorer skal oppmuntre til at ordningen blir benyttet.

Fagkoordinatorers ansvar
I fagavdelingene på skolen er det som regel en lærer som har hovedansvaret for samarbeid. Denne læreren er ansvarlig for at FYR er en del av fagmiljøets strategi, og at FYR står på agendaen i fagmøter. 

Lærernes ansvar
Vi mener det er viktig at elevene har gode lese- og skriveferdigheter, og at lærerne legger strategier som bidrar til dette. I august blir det laget planer for hele skoleåret, med vekt på relevans for yrkesfaget i alle de andre fagene. Det oppfordres til at lærere besøker klassene utenom egen undervisningstid én til to ganger i skoleåret, slik at de får inntrykk av hva elevenes yrkesfaglige kunnskaper og ferdigheter. Det FYR-arbeidet lærerne utfører deles med andre lærere.

Ledelsens ansvar
Skolens ledelse er opptatt av FYR og sørger for at fellesfaglærere har avklart FYR tilhørighet til et programområde over 3 til 4 års periode. De skal også påse at fagkoordinator-, avdelings –, fag- og ledermøter har avsatt tid til FYR. Ledelsen oppfordres til selv å benytte seg av hospiteringsordningen. 

Særskilte tiltak
Det blir lagt stor vekt på å koordinere møtetid og samarbeid mellom lærerne. I arbeidet med næringslivssamarbeid i programfagene, deltar også fellesfagslærerne.

Hva vi mener å oppnå med FYR
Vi tror at vårt arbeid med å skape relevans i all undervisning på skolen gjør at fler elever gjennomfører opplæringen, at de får mindre fravær og at de blir mer motivert til å lære.