Satsingsområder / FYR

Fokus på Yrkesretting og Relevans

Publisert 25.11.2016 00:13,
Sist oppdatert 28.02.2017 13:28

De som underviser på Hamar katedralskole i yrkesfag er opptatt av at elevene skal oppleve tematisk sammenheng mellom fagene på skolen. I praksis kan det  for eksempel bety at en som studerer til å bli bilmekaniker får undervisning i engelsk med utgangspunkt i bilfaget, og at engelsklæreren derfor står sammen med elevene på verkstedsgulvet eller deltar på klassens studietur til Volvo i Sverige. Det finnes også andre gode metoder som knytter fagene sammen.

En gutt ekspederer en kunde på et gatekjøkken

Vår målsetting
Vi ønsker at det skal foregå FYR aktiviteter i alle klasserom, hver dag. Elevene skal oppleve at de forstår hensikten med det de lærer og at det er meningsfullt å møte opp på skolen. 

Slik gjør vi det
Ledergruppa på skolen leder FYR-arbeidet, og har en egen FYR-ansvarlig: Kjersti L. Lund.

FYR-koordinatorer på skolen
Vi har en rekke FYR-koordinatorer i de enkelte fagområdene, som skal sørge for at elevene med yrkesfag blir ivaretatt:
• Tatjana Berg (språk)
• Harald Breilid (matematikk)
• Bjørn Lysberg (naturfag)
Disse koordinatorene skal utvikle og dele skreddersydde undervisningsopplegg i egne fagområder, med vekt på grunnleggende ferdigheter (muntlig kommunikasjon, lesing, skriving, regning, datakunnskaper) og yrkesfaglig relevans. De deler erfaringene sine i ulike møter med andre lærere, og gjennom bruk av våre digitale kommunikasjonskanaler. Støtte og motivasjon av kolleger er en viktig oppgave for koordinatorer, i tillegg til å hele tiden vurdere kvaliteten i undervisningen som blir gitt. Ved skoleårets slutt blir FYR-samarbeidet mellom lærerne evaluert. 

Hospiteringsordning
Det gis støtte til å hospitere i bedrifter, for å holde seg yrkesfaglig oppdatert. Alle faglærere kan hospitere, og FYR-koordinatorer skal oppmuntre til at ordningen blir benyttet.

Fagkoordinatorers ansvar
I fagavdelingene på skolen er det som regel en lærer som har hovedansvaret for samarbeid. Denne læreren er ansvarlig for at FYR er en del av fagmiljøets strategi, og at FYR står på agendaen i fagmøter. 

Lærernes ansvar
Vi mener det er viktig at elevene har gode lese- og skriveferdigheter, og at lærerne legger strategier som bidrar til dette. I august blir det laget planer for hele skoleåret, med vekt på relevans for yrkesfaget i alle de andre fagene. Det oppfordres til at lærere besøker klassene utenom egen undervisningstid én til to ganger i skoleåret, slik at de får inntrykk av hva elevenes yrkesfaglige kunnskaper og ferdigheter. Det FYR-arbeidet lærerne utfører deles med andre lærere.

Ledelsens ansvar
Skolens ledelse er opptatt av FYR og sørger for at fellesfaglærere har avklart FYR tilhørighet til et programområde over 3 til 4 års periode. De skal også påse at fagkoordinator-, avdelings –, fag- og ledermøter har avsatt tid til FYR. Ledelsen oppfordres til selv å benytte seg av hospiteringsordningen. 

Særskilte tiltak
Det blir lagt stor vekt på å koordinere møtetid og samarbeid mellom lærerne. I arbeidet med næringslivssamarbeid i programfagene, deltar også fellesfagslærerne.

Hva vi mener å oppnå med FYR
Vi tror at vårt arbeid med å skape relevans i all undervisning på skolen gjør at fler elever gjennomfører opplæringen, at de får mindre fravær og at de blir mer motivert til å lære.

Mer om FYR

• FYR skal bidra til å øke kvaliteten på opplæringen, for derved å øke gjennomføringen i videregående opplæring. 
• FYR handler om at fellesfagene blir mer yrkesrettede og gir bedre sammenheng i utdanningen, og dermed bidra til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene.
• FYR skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves relevant for deres skolehverdag, og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Yrkesretting defineres blant annet som å bruke fagstoff, læringsmetoder og vokabular i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Undervisningen skal vise hvordan kompetanser fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i programfagene og i fremtidig jobb. Kompetansemålene i fellesfagene skal ses i sammenheng med kompetansemålene i programfagene, og lærestoff og arbeidsmåter i fellesfagene skal på grunnlag av dette rettes inn mot yrkesfagene. Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanene på fagenes premisser, og opplæring i grunnleggende ferdigheter er derfor en del av arbeidet med yrkesretting.

Relevans defineres som å bruke fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og fagterminologi i opplæringen som har relevans for yrkesutøvelse og voksenliv. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens forståelse, erfaringer, ferdigheter og det som kan gi eleven mestring. Læreren møter elevene der de er og kan motivere elevene. Relevans vil dermed omhandle både yrkesfaglige tema og temaer som er felles for alle elever.

Trøndelag forskning og utvikling (TFoU), som har forskningsoppdrag knyttet til FYR, plasserer yrkesretting av fellesfagene i et spenningsfelt mellom skolens ansvar for å inkludere lavt presterende elever, sikre elever mulighet til høyere utdanning og å møte arbeidslivets kompetansekrav på denne måten:

1. Generell forenkling av undervisningen – «å senke lista»:
• Forenkling og utvalg av «enklere» kompetansemål.
• Lave forventninger til elevene.
• Fellesfaglærer gjennomfører dette selv, med eller uten kunnskap om yrket.

2. Yrkesretting med utgangspunkt i fellesfagenes faglige innhold og arbeidsmåter:
• Lærere trekker inn eksempler fra yrket for å motivere.
• Fellesfaglærer understreker behovet for yrkesretting.
• Fellesfaglærer kan alene gjennomføre yrkesrettingen, men det er nødvendig med en viss kunnskap om programfag/yrke.

3. Yrkesretting av fellesfag med utgangspunkt i programfagenes faglige innhold:
• Fellesfaglærer tilpasser kompetansemål i fellesfaget i tid og innhold slik at de støtter opp om mål i programfaget.
• Elevene ser relevansen i flere deler av fellesfaget ved at de integreres.
• Fellesfag/programfaglærer planlegger, gjennomfører og vurderer den delen av fellesfaget som er yrkesrettet.

4. Integrering av fellesfag og programfag – «felles prosjekter»:
• Det arbeides mot mål fra både fellesfaget og programfaget med utgangspunkt i programfaget.
• Vektlegging av de mål fra fellesfaget som er nødvendig for å løse oppgaver i programfaget/prosjektene.
• Elevene ser selv behov for fellesfaget i arbeidet med et yrkesrelevant prosjekt.

http://www.udir.no/globalassets/upload/fyr/rammeverk-fyr.pdf