Satsingsområder / FYR

FYR

Publisert 03.01.2012 15:46,
Sist oppdatert 03.10.2016 15:04

FYR handler om yrkesretting og relevans i fellesfagene på yrkesfag

Et overordnet mål for FYR er at det skal bidra til å øke kvaliteten på opplæringen, for derved å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

FYR handler om at fellesfagene blir mer yrkesrettede og gir bedre sammenheng i utdanningen, og dermed bidra til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene. FYR skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves relevant for deres skolehverdag, og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Fysikkelever

Yrkesretting defineres blant annet som å bruke fagstoff, læringsmetoder og vokabular i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Undervisningen skal vise hvordan kompetanser fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i programfagene og i fremtidig jobb. Kompetansemålene i fellesfagene skal ses i sammenheng med kompetansemålene i programfagene, og lærestoff og arbeidsmåter i fellesfagene skal på grunnlag av dette rettes inn mot yrkesfagene. Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanene på fagenes premisser, og opplæring i grunnleggende ferdigheter er derfor en del av arbeidet med yrkesretting.

Relevans defineres som å bruke fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og fagterminologi i opplæringen som har relevans for yrkesutøvelse og voksenliv. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens forståelse, erfaringer, ferdigheter og det som kan gi eleven mestring. Læreren møter elevene der de er og kan motivere elevene. Relevans vil dermed omhandle både yrkesfaglige tema og temaer som er felles for alle elever.

Trøndelag forskning og utvikling (TFoU), som har forskningsoppdrag knyttet til FYR, plasserer yrkesretting av fellesfagene i et spenningsfelt mellom skolens ansvar for å inkludere lavt presterende elever, sikre elever mulighet til høyere utdanning og å møte arbeidslivets kompetansekrav på denne måten:

1. Generell forenkling av undervisningen – «å senke lista»:
• Forenkling og utvalg av «enklere» kompetansemål.
• Lave forventninger til elevene.
• Fellesfaglærer gjennomfører dette selv, med eller uten kunnskap om yrket.

2. Yrkesretting med utgangspunkt i fellesfagenes faglige innhold og arbeidsmåter:
• Lærere trekker inn eksempler fra yrket for å motivere.
• Fellesfaglærer understreker behovet for yrkesretting.
• Fellesfaglærer kan alene gjennomføre yrkesrettingen, men det er nødvendig med en viss kunnskap om programfag/yrke.

3. Yrkesretting av fellesfag med utgangspunkt i programfagenes faglige innhold:
• Fellesfaglærer tilpasser kompetansemål i fellesfaget i tid og innhold slik at de støtter opp om mål i programfaget.
• Elevene ser relevansen i flere deler av fellesfaget ved at de integreres.
• Fellesfag/programfaglærer planlegger, gjennomfører og vurderer den delen av fellesfaget som er yrkesrettet.

4. Integrering av fellesfag og programfag – «felles prosjekter»:
• Det arbeides mot mål fra både fellesfaget og programfaget med utgangspunkt i programfaget.
• Vektlegging av de mål fra fellesfaget som er nødvendig for å løse oppgaver i programfaget/prosjektene.
• Elevene ser selv behov for fellesfaget i arbeidet med et yrkesrelevant prosjekt.

http://www.udir.no/globalassets/upload/fyr/rammeverk-fyr.pdf