Satsingsområder / FOKUS-skole

FOKUS-skole (NAFO)

Publisert 30.01.2015 19:57,
Sist oppdatert 22.11.2016 11:39

Hamar katedralskole er FOKUS-skole for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Hedmark. Det innebærer at vi har et nært samarbeid med ”Nasjonalt senter forflerkulturell opplæring” (NAFO) ved Høgskolen i Oslo.

Hamar katedralskole

NAFO
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringensstrategiplan. Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Du kan lese mer om NAFO her: http://nafo.hioa.no/

FOKUS-skoler i Norge
NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider vi med en eller flere videregående skoler som utpekes av fylkesmannen.Fokusskoler er skoler som har kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole, der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver og som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk.

Hamar katedralskole er en slik FOKUS-skole:
http://nafo.hioa.no/videregaende/nettverk/fokusvirksomheter/hamar-katedralskole-hamar/

Språkopplæring for minoritetsspråklige elever
Skolen er blant annet engasjert i et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og NAFO, med tittel «Kompetansehevingsprosjektet for minoritetsspråklig ungdom med kort botid». Prosjektet er for lærere som underviser sent ankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoler, videregående opplæring og grunnskoletilbud for voksne i Hedmark fylke.

I dette prosjektet har skolen som mål å finne fram til og prøve ut alternative undervisningsopplegg relatert til muntlig og skriftlig språklæring. Dette skal stimulere til bedre språkkompetanse hos de minoritetsspråklige elevene, slik at de får bedre forutsetninger til å utvikle seg både faglig og sosialt.