Elev/foresatt / Læringsmiljø og IKO

Læringsmiljø og IKO

Publisert 12.09.2011 19:55,
Sist oppdatert 17.03.2018 09:56

Hamar katedralskole skal primært formidle kunnskaper og ferdigheter til elevene. For at elevene skal lære, må det være et trygt og godt læringsmiljø som motiverer til respekt, begeistring, nysgjerrighet og læring. Skolen deltar i et prosjekt kalt IKO (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). Elevene blir intervjuet av læreren sin rett etter skolestart, med tanke på å avdekke behov for tilpasset oppfølging og for å skape et best mulig læringsmiljø for hver individuelle elev.

Et godt læringsmijø

Vi kan tilby et topp moderne og velfungerende skolebygg. Våre lærere har høy kompetanse i alle fagområdene vi tilbyr opplæring i, og benytter variert og tilpasset metodikk når de formidler. Elevene kan nyte godt av en stor stab med rådgivere, helsearbeidere, IKT-support, bibliotekarer, kantinepersonale m.fl. Hamar katedralskole er en stor videregående skole, og kan derfor tilby et læringsmiljø som er variert og fargerikt. Vi skal yte vårt beste for at elevene på «Katta» vil få mest mulig faglig utbytte av den tiden de går her. 

Skolens rutiner for å skape et godt læringsmiljø er beskrevet i et eget dokument:

Dersom du har noe å utsette på skolens læringsmiljø, bruk dette skjermaet:

IKO i Hedmark fylke

Hedmark fylkeskommune er med i et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet. I prosjektet skal det forskes på en modell, IKO-modellen, for å bedre gjennomføring i videregående opplæring. Fem fylker er med i prosjektet. Modellen tas i bruk for Vg1-elever skoleåret 2016/2017. Halvparten av de videregående skolene i Hedmark skal ta i bruk modellen og den andre halvparten skal være kontrollgruppe. Hamar katedralskole er heldigvis trukket ut til å være med i prosjektet som en IKO-skole. Hovedmålet med IKO-modellen er å gjøre alle elever best mulig rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet, både faglig og sosialt. IKO-modellen skal forebygge frafall i videregående opplæring.

Hva er en IKO-skole?

IKO-modellen innebærer systematisk identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer. Kartleggingen omfatter blant annet samtaler med hver enkelt elev ved skolestart for å avdekke eventuelle områder eleven trenger tettere oppfølging på. Dersom kartleggingen definerer behov for oppfølging, vil det utarbeides en plan for dette. Oppfølgingstiltak skal settes inn raskt, slik at elevene kan hente ut sitt potensial i skolehverdagen. Oppfølgingen skal være intensiv og tilpasset den enkelte elev.